Els principis bàsics del nostre Projecte Educatiu són:

 • Escola catalana  Utilitzem el català com a llengua pròpia i vehicular d’ensenyament i aprenentatge. Escola aconfessional i pluralista. Respectem les diferents maneres de pensar i és oberta a tothom. Eduquem per a la llibertat, la responsabilitat i per l’adquisició d’hàbits i conductes que fan dels seus membres persones socials dignes de la comunitat on viuen.
 • Escola coeducadora i no sexista: Eduquem per la convivència i respecte als altres basant-se en la coeducació, sense cap mena de discriminació per raó de sexe.
 • Escola solidària i tolerant  Eduquem per la justícia, la solidaritat i la no
  discriminació.
 • Educació integral. L’escola descobreix en el treball, les aptituds de cadascú, aprenent a desenvolupar totes les capacitats personals i a respectar les dels altres, fomentant l’autoestima i realçant l’aspecte formatiu de la persona. La comunitat educativa estimula i potencia el desenvolupament integral de l’alumnat, tenint en compte les característiques personals que fan únic/a a cada alumne/a.
 • Educació socialitzadora. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerquem fórmules diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició ho fan de manera no prioritzada i sempre vetllant perquè es donin les adequades condicions de respecte entre els companys i companyes. Eduquem per ser competents.
 • Escola dialogant. Afavorim el diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels representants elegits per cada un d’aquests estaments. Ensenyament personalitzat i de qualitat. Aspirem a un ensenyament de qualitat i personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social potenciant l’aprenentatge significatiu.
 • Ensenyament actiu i innovador. Potenciem l’aspecte instructiu, que fomenta
  l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics , cívics i l’adquisició de la competència d’aprendre a aprendre.
 • Escola oberta a la participació. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats, i que fomenta el treball individual i en equip. Facilitem que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i activitats diverses del centre, segons la legislació vigent.
 • Escola democràtica: Volem que l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar.
 • Escola respectuosa amb l’entorn i compromesa amb el medi ambient. Volem treballar per la sostenibilitat: residus, mobilitat, gestió de recursos. Som Escola Verda.
 • Visió crítica. Volem aconseguir que es valorin els fets amb visió crítica, fomentant l’observació, la investigació, l’anàlisi, la síntesi, l’autoavaluació i aprendre del mateix error.