Des del curs 2019-2020 la nostra Escola ha iniciat una nova metodologia de treball dins de l’àrea de matemàtiques. El projecte Innovamat ens ha permès introduir unes matemàtiques més contextualitzades on el raonament és la base de tot el treball duem a terme.

Aquest nou concepte de didàctica de les matemàtiques es caracteritza per:

   • Evitar exercicis memorístics sense fonament lògic.
   • Aconseguir eines i estratègies adequades per resoldre problemes.
   • Fomentar el gust per aprendre de forma divertida.
   • Aprendre argumentant.

Per aconseguir un millor assoliment de la competència matemàtica dels infants, Innovamat fonamenta la seva proposta didàctica en:

   • La utilització de material manipulatiu.
   • Una proposta d’activitats rica i variada.
   • L’enregistrament en quaderns de suport.

A banda de tot això el projecte disposa d’una aplicació informàtica que permet un aprenentatge sistemàtic de continguts matemàtics adequats al nivell de cada infant de manera que la complexitat de les propostes s’adequa individualment a cada nen i nena.