Pla d’organització del centre 2020-21

La nostra Escola ha elaborat un Pla d’obertura per al curs 2021-2022 tenint en compte les indicacions del departament d’Educació i del Departament de Salut…

També podeu veure un resum de les principals indicacions per a les famílies

Introducció:

Us presentem les principals actuacions que afecten les famílies del centre pel que fa a l’obertura de l’Escola a partir del setembre atenent a l’actual situació de pandèmia.

Totes les actuacions que es duran a terme estan basades en les orientacions i la normativa establerta pel Departament d’Educació i el Departament de Salut.

Organització general:

L’escola s’estructura a través de GRUPS ESTABLES DE CONVIVÈNCIA. Aquests grups estaran formats pel grup classe estables i un nombre reduït de docents que hi intervindran.

Hem fet nous agrupaments en els grups on hi havia més de 25 infants. Per tal de saber a quin grup ha estat assignat el vostre fill/a, rebreu un correu electrònic, al llarg de la propera setmana, on el tutor/a  us informarà personalment.

Els grups estables de convivència no entraran en contacte amb altres grups sota cap circumstància, ni a les classes, ni a les hores d’esbarjo i sobretot ni a entrades i sortides.

Rentat de mans:

Els infants s’hauran de rentar les mans un mínim de 5 vegades al dia:

    • A l’entrada i la sortida de l’escola.
    • Abans i després dels àpats.
    • Abans i després d’anar al lavabo.

L’escola disposa de gel hidroalcohòlic a tots els espais i aules. Cal que comuniqueu al tutor/a si el vostre fill/a té alguna al·lèrgia a aquest producte.

Ús de la mascareta:

Serà obligatori l’ús de la mascareta per al infants de primària a tota l’escola.

En el cas d’educació infantil no és obligatòria però és recomanable per a les entrades i sortides i els desplaçaments dins l’escola.

Requisits d’accés:

Els infants no podran venir a l’escola si:

    • Tenen algun símptoma compatible amb la COVID-19: febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea… Aquesta absència ha de ser sense haver pres cap medicació.
    • Han estat en contacte directe amb casos confirmats de positiu en els darrers 14 dies.

Les famílies han de comunicar al centre qualsevol simptomatologia compatible amb la COVID-19.

Gestió de casos:

Si el centre detecta algun símptoma compatible amb la COVID-19 es prendran les següents mesures:

    • S’aïllarà infant en un espai concret.
    • Se li facilitarà una mascareta quirúrgica o FFP2.
    • Es contactarà amb la família i aquesta estarà obligada a anar a l’escola a recollir l’infant i dur-lo al CAP.

Entrades i sortides

S’han modificat els horaris i les portes d’accés al centre. Cal consultar la taula següent:

CURS HORARI LLOC
P3

Entrades: 9:00 i 15:00

Sortides: 12:30 i 16:30

C. Frederic Soler (porta habitual)
P4

Entrades: 9:00 i 15:00

Sortides: 12:30 i 16:30

C. Pi i Margall (porta del menjador)
P5

Entrades: 9:00 i 15:00

Sortides: 12:30 i 16:30

C. Pi i Margall (porta del menjador)
1r

Entrades: 9:00 i 15:00

Sortides: 12:30 i 16:30

C. Frederic Soler (porta habitual)
2n

Entrades: 9:00 i 15:00

Sortides: 12:30 i 16:30

C. Frederic Soler (porta habitual)
3r

Entrades: 8:50 i 15:00

Sortides: 12:30 i 16:20

C. Pi i Margall (porta del menjador)
4t

Entrades: 8:50 i 15:00

Sortides: 12:30 i 16:20

C. Pi i Margall (porta del menjador)

Entrades: 8:50 i 15:00

Sortides: 12:30 i 16:20

C. Frederic Soler (porta habitual)

Entrades: 8:50 i 15:00

Sortides: 12:30 i 16:20

C. Frederic Soler (porta habitual)

A les hores d’entrada cal tenir en compte:

    • Tots els grups tindran un lloc assignat a la seva porta on hauran de fer una fila sense barrejar-se amb altres grups..
    • Tots els grups faran una fila amb el seu grup estable i amb una separació d’un metre i mig.
    • Els primers dies del curs trobareu cartells i hi haurà docents per ajudar-vos a trobar al vostre lloc.
    • Els docents sortiran a buscar les seves classes fins al carrer i cap adult pot accedir al recinte escolar sota cap circumstància.
    • En cas d’arribar tard els infants s’hauran d’esperar al lloc del seu grup a què un adult li doni pas a l’escola.

A les hores de sortida cal tenir en compte que:

    • Les famílies hauran d’esperar al lloc assignat a cada curs. Podeu consultar el plànol adjunt.
    • Les famílies no es poden barrejar entre elles.
    • Els infants de 3r a 6è sortiran sols.
    • Els infants de P3 a 2n es lliuraran a la persona responsable que sempre haurà d’esperar al carrer i no podrà accedir a l’escola sota cap circumstància. Si heu de comunicar alguna cosa urgent als docents heu d’utilitzar el correu electrònic del vostre tutor/a.
    • Un cop recollits els infants, les famílies han de marxar el més ràpid possible del carrer per evitar aglomeracions.
    • Cal que organitzeu les activitats de després de l’horari escolar tenint en compte que les sortides seran molt més lentes del que eren fins ara i és possible que hàgiu d’esperar més estona. Us demanem paciència i comprensió.
    • Cal que expliqueu totes aquestes mesures a avis, germans grans, tietes… o totes les persones que vinguin a recollir als nens i nenes per evitar confusions.

Altres aspectes

    • Tots els infants hauran de dur una cantimplora amb aigua perquè no podran utilitzar les fonts de l’escola.
    • Tots els infants hauran de portar una capsa de mocadors de paper marcada amb el nom.
    • Les mesures exposades en aquest pla, poden ser modificades per millorar l’organització del centre i atenent a les orientacions del Departament d’Educació.