Torna a Projectes

Grup d’experimentació per al plurilingüisme

Presentació:

Des del curs 2016-17 la nostra escola ha entrat dins el projecte GEP (Grup d’experimentació per al plurilingüisme). El principal objectiu és millorar la competència comunicativa en llengua estrangera de tots els nostres alumnes.

El fet de formar part d’aquest projecte permet, al grup impulsor creat en el centre, rebre una formació especialitzada per incorporar l’anglès dins les diferents àrees curriculars i donar-li més presència al dia a dia de l’escola.

Les diferents actuacions que s’estan duent a terme les anem recollint dins el nostre web i dins d’aquest bloc dedicat exclusivament a les activitats GEP.

A què ens comprometem?

  • Constituir un grup impulsor del plurilingüisme en el centre, del qual formaran part el director del centre o membre de l’equip directiu en qui delegui, un mestre o professor de llengua estrangera (anglès o francès) -en el cas de secundària, preferentment el cap de departament de llengües estrangeres- i el professorat que participarà en la formació vinculada al programa. Potestativament, també pot formar part del grup impulsor el professorat a qui se li transfereixi la formació i que la implementi a l’aula.
  • Participar en les accions formatives que el Departament organitzi en el marc d’aquest programa i que aniran adreçades tant a l’equip directiu del centre com al professorat.
  • Designar un mínim de dos professors i un màxim de tres per participar en les accions formatives que s’organitzin per a cada llengua (CLIL, Émile…). En els centres d’educació secundària, només un professor dels designats podrà ser especialista de llengua estrangera. La resta hauran de ser professors que imparteixen matèries no lingüístiques.
  • Vetllar perquè el professorat que participa en la formació disposi de l’acreditació de coneixement de llengua estrangera de nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència com a mínim.
  • Afavorir la continuïtat de l’equip impulsor i del professorat compromès amb el programa en les accions formatives, durant tot el temps que duri el programa (2016 – 2018).
  • Adaptar el projecte lingüístic plurilingüe de centre els canvis motivats per la participació en el programa i que poden afectar, entre altres, la configuració curricular (matèries impartides totalment o parcialment en llengua estrangera), l’organització del centre i/o la distribució de recursos.
  • Compartir els objectius del programa i les actuacions vinculades amb tot el claustre, i vetllar per l’expansió i consolidació de les accions per al plurilingüisme en el centre. I, especialment, impulsar l’actuació coordinada del professorat per al disseny i aplicació de projectes plurilingües transcurriculars, el foment de l’aprenentatge entre iguals i la transferència de bones pràctiques.
  • Participar en les jornades de difusió de bones pràctiques relacionades amb aquest programa o amb el marc general d’impuls al plurilingüisme que organitzi el Departament d’Ensenyament.
  • Difondre la participació del centre en el programa i els resultat d’aquest a la resta de la comunitat educativa a través del web del centre i/o altres mecanismes de difusió.